การสมัครเรียน

สถาบันอานนี่เพื่อศิลปะยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจและต้องการศึกษาด้านการวาดภาพและงานจิตรกรรมเพื่อใช้ใน การประกอบอาชีพ หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นและเรียนเต็มเวลา นักเรียนของเราต้องมีเวลาเข้าเรียนอย่างน้อย อาทิตย์ละ 35 ชั่วโมง เพื่อรักษาสถานะภาพของทุนการศึกษา การพิจารณารับนักเรียนเข้าสู่หลักสูตร เราจะทำการพิจารณา อย่างรอบคอบจากใบสมัครและผลงานที่ท่านส่งมา

ผู้สมัครทุกท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สถาบันตั้งอยู่ และต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เราจะทำการคัดเลือกใบสมัครปีละ 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล์เพื่อนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และนัดเข้ามาเยี่ยมชมสถาบัน กรุณาอย่าส่งงานศิลปะตัวต้นฉบับของท่านมากับใบสมัคร เนื่องจากทางเราจะไม่สามารถส่งคืนกลับให้ท่านได้

**กรุณาติดต่อนัดหมายเรื่องกำหนดการกับทางหัวหน้าคณะครูผู้สอนของแต่ละสถาบัน

เราจัดทุนการศึกษาแบบเต็มรูปแบบให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อที่ท่านจะได้ทุ่มเทให้กับการศึกษาได้อย่างเต็มที่ โดยที่อาทิตย์ สุดท้ายของแต่ละภาคเรียน ทางคณะผู้สอนจะทำการประเมินผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน (Performance Assessment Reviews – PARS) จากผลงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละแบบฝึกหัด นักเรียนของเราทุกคนต้องพยายามทำ ผลงานให้ได้ระดับมาตรฐานของสถาบันเพื่อรักษาสถานะของทุนการศึกษาต่อไป

สถาบันอานนี่เพื่อศิลปะ (สถาบัน) รับนักเรียนจากทุกที่ไม่แบ่งชนชั้น ชาติ ศาสนา พื้นเพ สีผิว เพศ ความชอบส่วนบุคคล วัฒนธรรม หรืออื่นใด  และนักเรียนทุกคนของเราจะมีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกัน สถาบันจะไม่แบ่งแยกนักเรียนจากชนชั้น ชาติ ศาสนา พื้นเพ สีผิว เพศ ความชอบส่วนบุคคล วัฒนธรรม หรืออื่นใด นักเรียนทุกคนจะได้รับข้อเสนอและเงื่อนไข ของทุนการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน