භාවිතා කරන්නාගේ ගිණුම

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 4 =
මෙම සරල ගණිත ගැටලූව විසඳා උත්තරය ඇතුලත් කරන්න